DVARIM

1. Dvarim

4. Ree

7. Ki Tavo

10. Aazinu

2. Vaethanan

5. Choftim

8. Nitsavim

11. Zot Aberaha

3. Ekev

6. Ki Tetzé

9. Vaieleh